Program


04.09.2017 (poniedziałek)
8:00 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:10 Otwarcie Sympozjum
M. Kozak, Prezes Zarządu PTPS
J. Namieśnik, Rektor Politechniki Gdańskiej
10:10 – 10:55 Wykład inauguracyjny
M. Stankiewicz - Synchrotron SOLARIS - dziś i jutro
10:55 – 11:15 Referat 1
R. Nietubyć - A test linear accelerator for FEL development
11:15 – 11:45 Przerwa kawowa
Sesja: Lasery rentgenowskie i techniki synchrotronowe
Przewodniczący sesji: R. Nietubyć
11:45 – 12:15 Wykład 2
J. Szlachetko - Nieliniowe oddziaływanie promieniowania X z materią na źródłach XFEL
12:15 – 12:45 Wykład 3
R. Sobierajski - Polskie doświadczenia z wykorzystaniem femtosekundowych impulsów rentgenowskich w Eu-XFEL
12:45 – 13:05 Referat 2
K. Janulewicz - Kwantowe lasery rentgenowskie pompowane promieniowaniem XFEL
13:05 – 13:25 Referat 3
R. Mroczka - Micro-X-Ray fluorescence spectrometer with X-ray single bounce gold capillary optics for light element analysis
13:30 – 15:00 Przerwa obiadowa
Sesja: Spektroskopia w fazie gazowej i w plazmie
Przewodniczący sesji: H. Fiedorowicz
15:00 – 15:20 Referat 4
M. Śmiałek-Telega - Electronic state spectroscopy of small ether molecules in the gas phase
15:20 – 15:40 Referat 5
T. Wąsowicz - Inner-shell photoexcitation and fragmentation of isoxazole molecules at the K edges
15:40 – 16:00 Referat 6
A. Bartnik - Photoionized plasmas induced by extreme ultraviolet or X-ray intense pulses
16:00 – 16:30 Przerwa kawowa (welcome party)
16:30 – 19:00 Sesja plakatowa


05.09.2017 (wtorek)
Sesja: Właściwości strukturalne - spektroskopia fotoemisyjna
Przewodniczący sesji: B. Orłowski
9:00 – 9:30 Wykład 4
P. Dziawa - Spektroskopia fotoemisyjna topologicznych izolatorów krystalicznych (Pb,Sn,Mn)Se
9:30 – 9:50 Referat 7
Z. Klusek - Spektroskopia fotoemisyjna oraz skaningowa mikroskopia/spektroskopia tunelowa w badaniach grafenów, dichalkogenków metali przejściowych oraz izolatorów topologicznych w kierunku układów hybrydowych
9:50 – 10:10 Referat 8
Y. Syryanyy - Usefulness of photoelectron spectroscopy to study surfaces and interfaces: selected examples
10:10 – 10:30 Przerwa kawowa
Sesja: Właściwości strukturalne - dyfraktometria rentgenowska
Przewodniczący sesji: Z.Kaszkur
10:30 – 11:00 Wykład 5
K. Jarzembska - Tracing structure-property relationships in crystals of selected photoactive copper(I) coordination complexes
11:00 – 11:30 Wykład 6
R. Kamiński - High-pressure single-crystal X-ray diffraction studies of organic-inorganic compounds at ID15B beamline at ESRF
11:30 – 12:00 Wykład 7
M. Jankowski - Dyfrakcyjne metody badania powierzchni
12:00 – 12:20 Referat 9
M. Zieliński - CLD - atomic Column Length Distribution and Crystal Lattice Dynamics of supported gold catalysts. The key to understand their catalytic activity
12:30 – 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 – 19:00 Wycieczka


06.09.2017 (środa)
Sesja: Właściwości strukturalne - spektroskopia absorpcyjna
Przewodniczący sesji: J. Szade
9:00 – 9:30 Wykład 8
K. Ławniczak-Jabłońska - Rentgenowska absorpcja jako metoda do charakteryzacji nowych materiałów - przegląd unikatowych informacji jakie oferuje
9:30 – 9:50 Referat 10
J. Stępień - Determination of oxygen vacancy limit in Mn substituted YSZ ceramics
9:50 – 10:10 Referat 11
P. Rejmak - Determining the structure of novel bioactive Cu(II)-thiourea complexes by combined XAFS spectroscopy, laboratory techniques and DFT calculations
10:10 – 10:30 Przerwa kawowa
Sesja: Techniki synchrotronowe w biologii i medycynie
Przewodniczący sesji: W. Kwiatek
10:30 – 11:00 Wykład 9
M. Nowotny - Biologia strukturalna
11:00 – 11:20 Referat 12
W. Andrzejewska - Specification of gene carriers based on ammonium gemini surfactants and siRNA enhancing DMPK gene in type 1 of myotonic dystrophy (DM1)
11:20 – 11:40 Referat 13
D. Kalinowska - Molecular structure investigation of coumarin complexes with Cu ions
11:40 – 12:00 Referat 14
J. Czapla-Masztafiak - X-ray spectroscopy for analysis of metal anti-cancer complexes and their interaction with biomolecules
12:00 – 14:00 Przerwa obiadowa
Sesja: Metody numeryczne i symulacyjne w spektroskopii
Przewodniczący sesji: J. Sienkiewicz
14:00 – 14:30 Wykład 10
M. Łabuda - Fragmentation of molecules using quantum chemistry methods
14:30 – 15:00 Wykład 11
J. Guthmuller - Calculation of resonance Raman and photoelectron spectra of molecules using quantum chemistry methods
15:00 – 15:20 Referat 15
P. Konstantynov - Application of molecular dynamics simulations to interpret X-ray absorption spectra
15:20 – 15:40 Referat 16
M. Brancewicz - Monte Carlo simulations of multiple scattering in Compton spectroscopy
15:40 – 16:00 Przerwa kawowa
16:00 – 19:00 Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego
19:30 – Uroczysta kolacja konferencyjna
Restauracja "Nad Potokiem", Gdańsk-Jelitkowo

Dzięki decyzji MNiSW, podjętej w dniu 6 grudnia 2016 r., Polska stała się ponownie członkiem stowarzyszonym ESRF z wkładem 1% budżetu ESRF, co ponownie dało prawo zespołom naukowców z afiliacją polskich instytucji naukowych do realizacji badań na tym synchrotronie. Sesja specjalna Teraźniejszość i przyszłość ESRF, zorganizowana z inicjatywy Dyrektora ESRF, ma zachęcić polskich naukowców do przygotowywania i składania do ESRF projektów badawczych oraz wskazać jakie są możliwości zwiększenia szans na uzyskanie tam czasu pomiarowego. Będzie to również znakomita okazja do bezpośrednich konsultacji z naukowcami z ESRF.

07.09.2017 (czwartek)
Sesja: ESRF – teraźniejszość i przyszłość
Przewodnicząca sesji: K. Ławniczak-Jabłońska
9:00 – 9:30 Wykład 12
H. Reichert - The next step in the exploitation of storage-ring-based high energy X-ray sources
9:30 – 10:00 Wykład 13
P. Glatzel - Spectroscopy at the ESRF
10:00 – 10:30 Wykład 14
A. Fitch - X-ray diffraction and scattering opportunities at ESRF
10:30 – 11:00 Referat 17
J. McCarthy - Access to ESRF beamtime, proposal review and tips for writing proposals
11:00 – 11:30 Przerwa kawowa
Sesja: SOLARIS – teraźniejszość i przyszłość
Przewodniczący sesji: M. Stankiewicz i M. Kozak
11:30 – 12:00 Wykład 15
A. Wawrzyniak - Synchrotron SOLARIS - od uruchomienia do pierwszych eksperymentów
12:00 – 12:30 Wykład 16
J.J. Kołodziej - UARPES – Linia badawcza dla kątowo-rozdzielczej spektroskopii fotoelektronów w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS
12:30 – 13:00 Wykład 17
M. Zając - Status and first results of the PEEM/XAS beamline commissioning process
13:00 – 13:30 Wykład 18
J. Szade - Plany rozwoju linii badawczych SOLARIS-a
13:30 – 13:50 Referat 18
A. Górkiewicz - SOLARIS user office
13:50 – 14:00 Zakończenie Sympozjum
14:00 – 16:00 Przerwa obiadowa