Stypendia konferencyjne


Laureaci Konkursu na "Stypendia dla Młodych Naukowców" uczestniczących w XII KSUPS:

 • Weronika Andrzejewska
  Zakład Fizyki Makromolekularnej, Wydział Fizyki UAM w Poznaniu
 • Diana Kalinowska
  Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 • Michalina Wilkowska
  Zakład Fizyki Makromolekularnej, Wydział Fizyki UAM w Poznaniu

Laureatkom serdecznie gratulujemy


Organizatorzy przewidują przyznanie 3 stypendiów dla młodych naukowców na pokrycie kosztów uczestnictwa w XII Krajowym Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego.


Regulamin Konkursu na
"Stypendia dla Młodych Naukowców"
uczestniczących w XII KSUPS

Niniejszy Regulamin określa warunki przyznawania stypendiów w ramach Konkursu Stypendia dla Młodych Naukowców dla uczestników XII Krajowego Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego (KSUPS'17).


§1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorzy KSUPS'17 przewidują ufundowanie trzem uczestnikom Stypendiów na potrzeby pokrycia kosztów uczestnictwa w XII Krajowym Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego w Gdańsku.
 2. O przyznanie stypendium mogą się ubiegać młodzi naukowcy (do 35 roku życia w dniu zakończenia Sympozjum), którzy wezmą udział w KSUPS'17 i wygłoszą autorski referat lub zaprezentują poster przedstawiający ich aktualne prace badawcze.
 3. Organizatorzy w ramach przyznanego Stypendium zwalniają Stypendystów z opłacenia składki konferencyjnej.


§2
Zasady przyznawania stypendiów

 1. Komisję Stypendialną stanowi Komitet Naukowy Sympozjum.
 2. Komisja Stypendialna na podstawie oceny przesłanych wniosków tworzy listę rankingową wnioskodawców, najwyżej ocenionym wnioskodawcom przyznaje się stypendium w formie pokrycia kosztów uczestnictwa w Sympozjum (§1 punkt 3).
 3. Lista rankingowa utworzona zostanie na podstawie oceny następujących dokumentów: (a) streszczenie referatu lub posteru do prezentacji na KSUPS'17 (nie więcej niż jedna strona tekstu), (b) list motywacyjny, (c) wykaz dorobku publikacyjnego wnioskodawcy za lata 2014-2017 (punktacja zgodna z Listą Ministerialną) (d) inne osiągnięcia naukowe, np. udział w projektach naukowych, wyróżnienia, nagrody.

Przy czym punkt (a) oceniany będzie w skali 1-20pkt., punkt (b) w skali 1-30pkt., punkt (c) w skali 1-40pkt, punkt (d) w skali 0-10pkt.

 1. Wnioski w formie elektronicznej wraz z potwierdzeniem rejestracji na KSUPS'17 należy wysyłać do 31 maja 2017 na adres: ksups17@mif.pg.gda.pl w wiadomości o tytule Stypendium.
 2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty nie później niż do 15 czerwca 2017.
 3. Organizatorzy powiadomią wnioskodawców drogą mailową o wynikach konkursu. Informacja o przyznanych stypendiach zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Sympozjum www.ksups17.mif.pg.gda.pl.


§3
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Komisja Stypendialna konkursu.